Política de privacitat

A continuació informem els usuaris del lloc web sobre la nostra política respecte al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

Garantim en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions que disposa la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD); la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

Responsable del tractament

MARIA LUISA AZNAR SANCHEZ

C.I.F.: 74214575S

Domicili: PL. DE LES MISSIONS, 4 – 25006 – LLEIDA

Telèfon: 973262050

Correu electrònic:: aryatara@aryatara.es

Finalitats del tractament de les dades

Les dades facilitades per l’usuari són utilitzades amb diverses finalitats, que s’enumeren a continuació:

Finalitat del tractamentBase jurídica per al tractament
Gestió de les consultes plantejades a través dels formularis web.Interès legítim de la Societat per atendre les peticions d’informació a través del web.
Consentiment prestat de forma expressa a l’hora de recollir les dades a través dels formularis web.
Envío de newsletters, comunicaciones comerciales y promociones.Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.
Gestió d’incidències i manteniment de la web.Interès legítim de la Societat.

Termini de conservació

Finalitat del tractamentTermini de conservació
Gestió de les consultes plantejades a través dels formularis web.Les dades es tracten durant el temps necessari per atendre la sol·licitud o la petició.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.Les dades es tracten fins que lusuari es dóna de baixa.
Gestió d’incidències i manteniment de la web.Les dades es tracten durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que siguin aplicables.

Destinataris de les dades

Per complir les finalitats indicades a la present Política de Privacitat, ens cal donar accés a les dades personals de l’usuari a terceres parts que ens donen suport en els serveis que oferim (els Encarregats de Tractament), fet necessari per tal que aquests Encarregats puguin executar un contracte o prestar-nos un servei, seguint en tot moment les nostres instruccions i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

Drets dels usuaris

L’usuari té dret a:

L’usuari pot exercitar aquests drets escrivint a aryatara@aryatara.es, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

Procedència de les dades

L’interessat facilitarà les dades personals de manera absolutament voluntària. El fet de no facilitar determinades dades o no respondre a determinades preguntes que puguin formular-se en els processos de registre o els diferents formularis electrònics que es presentin a l’usuari, pot provocar la impossibilitat d’accedir a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal. En tal cas, el Responsable informarà que facilitar les dades personals és obligatori i/o necessari per a la prestació del servei.

El Responsable garanteix a l’usuari la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals, i adopta les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzats.

Informació facilitada per l’usuari

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals.

L’usuari, en introduir les seves dades als formularis de contacte o presentar-les en formularis de descàrrega, accepta de manera expressa, lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per tal que el Responsable pugui atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de dades en els camps no indicats com a obligatoris.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix la prestació d’un servei òptim a l’usuari.

Mesures de seguretat

D’acord amb el que allò que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Responsable compleix totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent amb relació a l’interessat, i són adequades, pertinents i limitades a allò necessari amb relació als fins per als quals són tractades.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris, i que ha comunicat als usuaris la informació adequada perquè puguin exercir aquests drets i llibertats.

Forats de seguritat

El Responsable informarà sobre qualsevol forat de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones les dades de les quals puguin haver estat afectades, i a les autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció del forat.

Legislació aplicable i jurisdicció

El Responsable es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del lloc web i els seus continguts.

La relació entre l’usuari i el Responsable es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si es dona qualsevol controvèrsia amb relació a la interpretació i/o aplicació, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària, sotmetent-se als jutges i tribunals que correspongui conforme a dret.

Desplaça cap amunt
Scan the code