Avís legal

Titular de la web

En compliment del deure d’informar recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

Empresa titular d’aquesta web: AZNAR SANCHEZ, MARIA LUISA

C.I.F.: 74214575S

Domicili: PL. DE LES MISSIONS, 4 – 25006 – LLEIDA

Telèfono: 973262050

Correu electrònic:: aryatara@aryatara.es

Objecte

El Responsable posa el present document a disposició dels usuaris, per tal de complir amb allò que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i les normatives vigents en matèria de Protecció de Dades, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte de les seves condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a observar i complir rigorosament les disposicions que s’indiquen aquí, així com tota altra disposició legal aplicable.

El Responsable es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació publicada al lloc web, sense que tingui l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent que és suficient la publicació al lloc web del Responsable.

Responsabilitat

El Responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, que hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a ell.

Adreces IP

Els servidors del lloc web detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.

Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Política d’enllaços

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que El Responsable no pot controlar els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el Responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El Responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del Responsable. No obstant això, i en compliment del que disposen els art. 11 i 16 de la LSSICE, el Responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers, o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el seu correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o altres circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades

El Responsable es troba profundament compromès en el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el RGPD), i la normativa Llei orgànica 3 /2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, el “LOPDGDD”).

Així mateix, el Responsable informa que, per complir la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, li sol·licitarà el consentiment al tractament de les seves dades amb fins comercials en cada moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos i/o gràfics, són propietat del Responsable o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del Responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests elements. En tot cas, el Responsable té autorització expressa i prèvia per part d’ells.

El Responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a la pàgina principal del lloc web del Responsable.

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i no implica la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació pel seu part.

Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i llicència corresponent.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic aryatara@aryatara.es.

SSL

El responsable ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL (“Secure Sockets Layer”).

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui gestionar en un lloc web, independentment de la informació que s’hi transmeti, com, per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte de la web fins al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

L’adreça del lloc web apareixerà en color verd, activant el protocol “https”, que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.

Desplaça cap amunt
Scan the code